Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Bruidsboetiek Just Say Yes is een VOF die zich ten doel stelt het verkopen van bruidsjurken en bijbehorende accessoires alsmede het (online) aanbieden van bruidsaccessoires.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Diensten van Bruidsboetiek Just Say Yes en Bruidsboetiek Just Say Yes de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4.
3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Bruidsboetiek Just Say Yes en Klant, een en ander in meest ruime zin van het woord.
4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Bruidsboetiek Just Say Yes en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verkopen van bruidsjurken, en bruidsaccessoires, alsmede alle andere door Bruidsboetiek Just Say Yes ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.bruidsboetiekjustsayyes.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Bruidsboetiek Just Say Yes gesloten Overeenkomsten waarbij Bruidsboetiek Just Say Yes Diensten aanbiedt of producten levert.
2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Bruidsboetiek Just Say Yes overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Klant kan contact opnemen met Bruidsboetiek Just Say Yes via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Bruidsboetiek Just Say Yes kan, indien gewenst, met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen. De Overeenkomst komt pas tot stand nadat het aankoopbewijs is ondertekend door de Klant en Bruidsboetiek Just Say Yes.
3. Indien Klant accessoires dan wel schoenen aanschaft komt de Overeenkomst tot stand nadat de Klant het bedoelde bedrag van de product(en) heeft betaald.
4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
5. Het is voor de Klant niet mogelijk bruidsjurken online te bestellen. Het (online) bestellen richt zich enkel tot accessoires en schoenen.
6. Bij een online bestelling van schoenen is de Klant toegestaan maximaal 4 (zegge: vier) paar schoenen te bestellen. Indien de Klant een groter aantal dan 4 (zegge: vier) paar schoenen in één keer wil bestellen dan dient Klant contact op te nemen via email of telefonisch met Bruidsboetiek Just Say Yes.
7. Indien Bruidsboetiek Just Say Yes een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Bruidsboetiek Just Say Yes kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs
kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Bruidsboetiek Just Say Yes zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Bruidsboetiek Just Say Yes heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Bruidsboetiek Just Say Yes de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Bruidsboetiek Just Say Yes worden doorbelast aan Klant.
4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bruidsboetiek Just Say Yes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bruidsboetiek Just Say Yes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bruidsboetiek Just Say Yes zijn verstrekt, heeft Bruidsboetiek Just Say Yes het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
5. De Klant draagt er zorg voor dat Bruidsboetiek Just Say Yes zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Bruidsboetiek Just Say Yes hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Bruidsboetiek Just Say Yes dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Bruidsboetiek Just Say Yes en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Bruidsboetiek Just Say Yes op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Bruidsboetiek Just Say Yes en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Bruidsboetiek Just Say Yes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Bruidsboetiek Just Say Yes goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Bruidsboetiek Just Say Yes bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bruidsboetiek Just Say Yes gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na het plaatsen van de bestelling is niet mogelijk, tenzij de bestelling nog niet is verzonden. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.
2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Bruidsboetiek Just Say Yes.
3. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.
4. Het is niet mogelijk de aankoop van een bruidsjurk op voorraad na betaling te annuleren.
5. Annulering van een nabestelling van een bruidsjurk is mogelijk. Hierbij geldt dat Klant de 50% aanbetaling van het volledige factuurbedrag niet teruggestuurd krijgt.
6. Indien Klant accessoires dan wel schoenen fysiek in de winkel heeft aangeschaft dan is het niet mogelijk voor de Klant deze aankoop na betaling te annuleren.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1.De prijzen van de producten en/of Diensten zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. De bedragen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
3. Bruidsboetiek Just Say Yes heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
4. Betaling geschiedt vooraf via:
a. Betaalpas
b. Contant
5. Indien sprake is van een bruidsjurk die niet op voorraad is en door Bruidsboetiek Just Say Yes moet worden besteld dan is Bruidsboetiek Just Say Yes gerechtigd een aanbetaling van 50% van de volledige koopprijs te vragen.
6. Indien sprake is van een bruidsjurk die wel op voorraad is dan wordt bij betaling direct de volledige koopprijs door Klant betaald. Dit geldt ook voor overige accessoires. Voor online bestellingen dient Klant tevens de volledige koopprijs te betalen.
7. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt Bruidsboetiek Just Say Yes 4,95 EURO verzendkosten. Bruidsboetiek Just Say Yes is gerechtigd het bedrag van de verzendkosten aan te passen. Indien de bestelling meer dan 50 euro bedraagt zal Bruidsboetiek Just Say Yes geen verzendkosten in rekening brengen.
8. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Bruidsboetiek Just Say Yes mede te delen.
9. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien Bruidsboetiek Just Say Yes besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Levering bruidsjurken

1.Indien de bruidsjurk op voorraad is dan kan Klant na betaling de desbetreffende bruidsjurk direct meenemen.
2. Indien Klant een bruidsjurk wil aanschaffen die niet op voorraad is zal deze worden nabesteld waarbij een leveringstermijn van 3 tot 5 maanden geldt. Indien de Klant tevens accessoires wil aanschaffen worden de gewenste accessoires diezelfde dag genoteerd door Bruidsboetiek Just Say Yes. Na het voldoen van de voorruitbetaling door de Klant wordt direct een vervolgafspraak schriftelijk vastgelegd voor het passen van de bruidsjurk. Nadat de vervolg afspraak heeft plaats gevonden zal Klant het openstaande bedrag van de bedoelde bruidsjurk betalen. De Klant dient bij het voldoen van het openstaande bedrag van de bruidsjurk ook de genoteerde accessoires te betalen, tenzij de Klant voor betaling aangeeft de accessoires niet meer te willen aanschaffen. Hierna kan de Klant de bruidsjurk en de (eventuele) accessoires meenemen.
3. De Klant is gehouden de nabestelde bruidsjurk, zoals bedoeld in het vorige lid, uiterlijk binnen 6 maanden na aankoop te hebben opgehaald. Indien hiervan geen sprake is, om wat voor reden dan ook, zal Bruidsboetiek Just Say Yes dit beschouwen als een annulering. De 50% aanbetaling van het volledige factuurbedrag zal niet worden teruggestort.
4. Klant heeft de mogelijkheid een afspraak te maken bij een coupeuse waarmee Bruidsboetiek Just Say Yes samenwerkt. Het vastleggen van de datum en locatie voor het afpassen van de bruidsjurk is altijd de verantwoordelijkheid van de Klant zelf. De prijs van de vermaak kosten liggen gemiddeld tussen de 150 en 300 EURO. Dit is afhankelijk van het model en de complexiteit.
5. De coupeuses vermaken de bruidsjurken in hun eigen atelier.
6. Tevens is het ook mogelijk dat de Klant een afspraak maakt bij een externe coupeuse. Bruidsboetiek Just Say Yes zal Klant een lijst meegegeven van deze externe coupeuses. Indien hiervan sprake is, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om een afspraak voor het afpassen met een externe coupeuse vast te leggen. Hierbij geldt tevens dat de externe coupeuses een eigen werkwijze en eigen tarieven hanteren. Klant dient dan ook zelf hiernaar te informeren.

Artikel 10 Verzending
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Baanstraat 44a (1942 CJ) Beverwijk.
2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
3. Bruidsboetiek Just Say Yes bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Bruidsboetiek Just Say Yes kan ervoor kiezen om de producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
4. Het is tevens mogelijk voor de Klant de bestelde producten op te halen in de winkel Bruidsboetiek Just Say Yes. De Klant ontvangt een e-mail zodra de bestelde producten klaar liggen.
5. De levertermijn van Bruidsboetiek Just Say Yes is afhankelijk van de bestelling.
6. Indien de accessoires dan wel de schoenen op de webshop niet op voorraad zijn, wordt dit voor het afronden van de online betaalprocedure aangegeven op de Website. Deze zullen pas worden verzonden zodra de bedoelde producten weer op voorraad zijn.
7. Indien de producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 11 Retournering
1. Indien Klant een consument is kan de Klant, bij aankoop van producten op afstand, de producten kosteloos retourneren binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product volledig teruggestort.
2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.
3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Bruidsboetiek Just Say Yes dit dan ook na te laten.
4. Indien Klant producten retourneert waarbij het bedrag lager dan 50 EURO is, dan is Bruidsboetiek Just Say Yes gerechtigd de verzendkosten in te houden van het te retourbedrag bedrag.

Artikel 12 Retourvoorwaarden
1. Klant kan het product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
2. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren dient Klant het retourformulier van de Website te downloaden en in te vullen. Dit formulier dient Klant bij de retourzending te voegen.
3. De producten worden retour gezonden in de originele verpakking en originele conditie. De Klant dient ervoor te zorgen dat het retourlabel bovenop het originele verzendlabel wordt geplakt.
4. De Klant dient het verzendbewijs te bewaren.
5. De Klant ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de retourzending is verwerkt.
6. De volgende vereisten zijn nodig voor het retourneren:
a. De accessoires dan wel schoenen zijn ongewassen en ongedragen.
b. De accessoires dan wel schoenen bevatten geen vlekken of geuren zoals, maar niet beperkt tot voedselvlekken, make-up, lichaamsgeuren of sigarettenrook bevatten.
c. De accessoires dan wel schoenen mogen geen blijk tonen van pogingen om gebreken te herstellen.
d. Indien sprake is van een bestelling van schoenen dan is het de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan de schoenendoos als retourdoos te gebruiken. Hiervoor dient een aparte doos te worden gebruikt. e. Indien sprake is van producten zoals sieraden, haaraccessoires, kousen, lingerie en ondermode geldt het navolgende: producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
a. De originele tickets en labels moeten bevestigd blijven aan het product.
b. Het product moet in de originele verpakking zitten.
c. Retourzendingen die onvoldoende gefrankeerd zijn of waarvoor geen verzendkosten zijn betaald, worden niet geaccepteerd en/of in ontvangst genomen door Bruidsboetiek Just Say Yes.
d. Product- en/of leveringsfouten moeten binnen 3 (zegge: drie) dagen na levering aan Bruidsboetiek Just Say Yes worden gemeld. De melding dient schriftelijk te geschieden en is inclusief een beschrijving van het bedoelde product- en/of leveringsfout.
e. Indien er sprake is van een product- en/of leveringsfout, dan komen de retourkosten voor rekening van Bruidsboetiek Just Say Yes. Deze zullen aan de Klant worden vergoed.
7. Indien de Klant niet aan de retourvoorwaarden heeft voldaan, behoudt Bruidsboetiek Just Say Yes het recht om de retourzendingen terug te sturen naar de Klant en deze bezorgkosten voor rekening van de Klant te brengen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Bruidsboetiek Just Say Yes is niet aansprakelijk voor schade, onder ander op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De aan Klant gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Bruidsboetiek Just Say Yes nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de producten te weigeren, noch is Bruidsboetiek Just Say Yes enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
3. Bruidsboetiek Just Say Yes is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Bruidsboetiek Just Say Yes, verleent de Klant de bevoegdheid aan Bruidsboetiek Just Say Yes om, als een door Bruidsboetiek Just Say Yes ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
4. Bruidsboetiek Just Say Yes is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
5. Bruidsboetiek Just Say Yes is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
6. Bruidsboetiek Just Say Yes is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.
7. De Klant vrijwaart Bruidsboetiek Just Say Yes voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
8. Indien Klant de producten heeft ontvangen dan wel meegenomen vanuit de winkel na betaling dan gaat Klant akkoord met de staat waarin de producten zijn meegegeven. Bruidsboetiek Just Say Yes is in dat geval niet meer aansprakelijk voor de producten. Indien de producten in de winkel zelf zijn aangeschaft zal Bruidsboetiek Just Say Yes Klant vragen dit tevens te bevestigen door middel van een handtekening op het aankoopbewijs.
9. Bruidsboetiek Just Say Yes is niet aansprakelijk voor maatafwijkingen waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gewichtsschommelingen en zwangerschap.
10. Bruidsboetiek Just Say Yes accepteert geen aansprakelijkheid voor het vermaken dan wel het afpassen van de bruidsjurk. Het vermaken van de bruidsjurk is op eigen risico van Klant. Het afpassen van de bruidsjurk in eigen winkel doet daar niet aan af.
11. Indien Bruidsboetiek Just Say Yes aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Bruidsboetiek Just Say Yes met betrekking tot haar Diensten.
12. De aansprakelijkheid van Bruidsboetiek Just Say Yes is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Bruidsboetiek Just Say Yes niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bruidsboetiek Just Say Yes.
14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht
1.

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Bruidsboetiek Just Say Yes waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Bruidsboetiek Just Say Yes zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Bruidsboetiek Just Say Yes, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Bruidsboetiek Just Say Yes overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Bruidsboetiek Just Say Yes heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Garantie
1. Bruidsboetiek Just Say Yes biedt een garantie voor de door haar geleverde producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Bruidsboetiek Just Say Yes de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Bruidsboetiek Just Say Yes te worden gemeld.
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
4. De periode van garantie is één maand vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
5. Indien Bruidsboetiek Just Say Yes herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.
6. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 16 Reclame
1. Klant is gehouden het geleverde product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Bruidsboetiek Just Say Yes te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Bruidsboetiek Just Say Yes overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 17 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Bruidsboetiek Just Say Yes kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Intellectuele eigendom
1. Bruidsboetiek Just Say Yes behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van het merkenrecht, modelrecht en Auteurswet.
2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Bruidsboetiek Just Say Yes van gegevens. Klant zal Bruidsboetiek Just Say Yes vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
3. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de producten en/of Diensten dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De Klant zal een onmiddellijk opeisbare en vatbare boete van 1.000 EURO (zegge: duizend) per inbreuk makende handeling betalen aan Bruidsboetiek Just Say Yes, onverminderd het recht van Bruidsboetiek Just Say Yes om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 19 Wijzigingsclausule
1. Bruidsboetiek Just Say Yes behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2. Bruidsboetiek Just Say Yes zal de wijzigingen en/of aanvullingen aan de Klanten waarmee ten tijde van de wijzigingen en/of aanvullingen een Overeenkomst loopt, tijdig toesturen. Indien de Klant niet akkoord wil gaan met de wijzigen en/of aanvullingen dan heeft de betreffende Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3. Deze wijzigingen treden in werking op een nader aangekondigd tijdstip.
4. Bruidsboetiek Just Say Yes zal de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden tijdig aan de nieuwe Klanten aanbieden op de Website.

Artikel 20 Klachtenregeling
1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@bruidsboetiekjustsayyes.nl of telefonisch te melden via 06-36456751.

Artikel 21 Identiteit van Bruidsboetiek Suus
1. Bruidsboetiek Just Say Yes is bij de KvK geregistreerd onder nummer 72698934 en draagt btw-identificatienummer 128678999b01 Bruidsboetiek Just Say Yes is gevestigd aan Baanstraat 44a (1942 CJ) te Beverwijk.
2. Bruidsboetiek Just Say Yes is per e-mail te bereiken via info@bruidsboetiekjustsayyes.nl of middels de Website www.bruidsboetiekjustsayyes.nl en telefonisch op 06-36456751.

Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen Bruidsboetiek Just Say Yes en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Bruidsboetiek Just Say Yes en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord – Holland.